เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301710Capital Mobilization for Development: Investment, Aid, and Debt Management
การระดมทุนเพื่อการพัฒนา: การลงทุน ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการหนี้สิน
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิธีการ และ เครื่องมือในการรวบรวมเงินทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยการให้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน, การให้ความช่วยเหลือ, การผ่อนปรนหนี้สิน และการเข้าถึงแหล่งทุน นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการริเริ่มโครงการ, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, การจัดซื้อจัดจ้าง, ความรับผิดชอบ, การจัดการเครดิตและหนี้สิน


Several methods and tools for accumulating financial sources for development in developing countries. Emphasizing on investment, aid, and debt release. The course will provide students the knowledge and skill to attract funding. This includes project initiative, feasibility study, procurement, and accountability. Credit and debt management procedure will also be explained.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH