เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301709Development Project Management
การบริหารโครงการด้านการพัฒนา
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการการพัฒนา รวมทั้งคุณลักษณะ วิธีการ การเงิน กฎหมาย การบริหาร และ มิติทางสังคม วิธีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ, การควบคุมและประเมินผล, การวัดคุณภาพและประสิทธิผล รายวิชานี้จะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ กรอบความคิดหลักและเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนโครงการ ซึ่งรวมถึงกรอบแนวคิด, การวิเคราะห์ความต้องการและการให้เหตุผล, การอธิบายแผนการทำงานและส่วนประกอบในการทำงาน, การแจกจ่ายงาน, การเป็นหุ้นส่วนและร่วมมือ, รวมถึงคณะทำงานและการกำหนดบทบาท


The practical skills related to the development project and its characteristics, technical, financial, juridical, administrative and social aspects. Methods and techniques concerning project development, control and evaluation, quality and effectiveness measurement will be emphasized. Key concepts and techniques in proposal writing, including logical framework, needs analysis and justification, work plan and work package description, dissemination plan, consortium/partner, team and role description will also be practiced.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH