เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301708Civil Society and Transboundary Resources Management
ประชาสังคมและการจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความซับซ้อนของการบริหารจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน ในระดับระหว่างประเทศ และระดับพื้นที่ ในบริบททางสังคม วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และการเมือง โดยเน้นการนำเสนอกรอบทฤษฏีและการคิดวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับความจำกัดของทรัพยากร, ความขัดแย้งในเรื่องสิทธิในการครอบครองทรัพยากร กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากร, ความขัดแย้งบนพื้นฐานทรัพยากร, การแสวงหาประโยชน์เกินควร และมลภาวะ, การใช้ทรัพยากรโลกอย่างยั่งยืน, และวิธีการการจัดการทรัพยากรแบบผสมผสานเพื่อการสร้างนโยบายที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของภาคประชาสังคมในทุกระดับ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติจะได้รับการศึกษา


Complex transboundary resources management at international, national and local levels in social, cultural, geographic and political contexts. Theoretical frameworks and analytical tools including limited common resources; contestation of ownership; regulation of access; resource-based conflicts; overexploitation and pollution; sustainable use of global resources; and integrated resource management approach for formulation of effective policy will be introduced. The role of civil society at all levels including local, national and international, will be examined.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH