เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301707International Security in the New Era
ความมั่นคงระหว่างประเทศยุคใหม่
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การถกเถียงเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่รวมทั้งความมั่นคงในแนวดั้งเดิมและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ความมั่นคงร่วมกัน การป้องกันร่วมกัน ความมั่นคงแบบครอบคลุม และความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงระหว่างประเทศในอาณาบริเวณชายแดนที่เน้นกรณีศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในอนุภาคลุ่มน้ำโขง


Theoretical discussions on international security including traditional security and strategic analysis, collective security, collective defense, comprehensive security and cooperative security, particularly international security in the border regions. Case studies in Asia-Pacific and particularly in GMS will be given priority.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH