เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301706Regional Cooperation and Cross-Border Mobility
ความร่วมมือระดับภูมิภาคและการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามพรมแดน
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กรอบความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภูมิภาคศึกษาและภูมิภาคนิยม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์, การเปรียบเทียบ, และการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับวิวัฒนาการและพลวัตรของภูมิภาคนิยมและภูมิภาคภิวัตน์ ในเอเชียผ่านการศึกษาแบบสหสาขาวิชา เนื้อหาจะครอบคลุมถึงประเด็นทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม นโยบาย สถาบัน โครงสร้าง และขั้นตอนในการร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญแก่ขบวนการเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย และผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายดังกล่าว


Key concepts and theories in the field of regional studies and regionalism. It aims to analyze, compare, and conceptualize evolution and dynamics of regionalism and regionalization in Asia through a multidisciplinary approach. It will cover the aspects of history, economics, culture, and politics, as well as institutions, structures, and processes of regional cooperation. In addition, the cross-border movement of people, factors contributed to, and impacts occurred in following, particularly in Mekong sub region and ASEAN will be focused.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH