เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301705Development Policy: Practice and Advocacy
นโยบายการพัฒนา: ปฏิบัติการและการผลักดันนโยบาย
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์แกนหลักของนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทฤษฎีและเครื่องมือที่สำคัญในกระบวนการนโยบายและการวิเคราะห์นโยบาย การระบุประเด็นปัญหา การตั้งประเด็นวาระเชิงนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย รวมทั้งบทบาทของตัวแสดงที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ ตลอดจนประเด็นการค้าระหว่างประเทศ การย้ายถิ่นและเงินโอน การศึกษา สุขภาพ เพศภาวะ ความไม่เสมอภาค และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังแนะนำให้รู้จักยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการผลักดันนโยบาย เช่น การเจรจาต่อรอง การล็อบบี้ เป็นต้น


Analysis of core policy related to social, economic and political development. Theories and practical tools emphasizing on policy process and policy analysis, problem identification, agenda setting, policy implementation and evaluation will be introduced. Topics comprise of the role of state and non-state actors, international trade, migration and remittances, education, health, gender, inequality and environment. In addition, the strategy to promote the policy; such as negotiation, lobby, etc. will also be introduced.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH