เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2301704Research Methodologyin International Development
ระเบียบวิจัยทางการพัฒนาระหว่างประเทศ
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งทางด้านปรัชญา, ญานวิทยา, และ การตั้งคำถามการวิจัย รายวิชานี้ครอบคลุมถึงการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล,การตรวจสอบข้อมูล, การตั้งและการทดสอบสมมุติฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผล


Research design in international development which includes philosophy, epistemology and problematization. The course will cover both qualitative and quantitative research, as well as research method, such as, data collection and validation techniques, hypothesis formation and test, analysis and reporting.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH