เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2301703Peace and Conflict Studies: Theories and Practices
สันติศึกษาและความขัดแย้งศึกษา: ทฤษฎีและปฏิบัติการ
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กรอบความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติศึกษาและความขัดแย้งศึกษา ซึ่งรวมถึงสันติภาพ ความยุติธรรม อำนาจ ความรุนแรงและการเสริมสร้างสันติภาพ รายวิชามุ่งเน้นสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับความซับซ้อนของความขัดแย้งและความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งและการพัฒนา รวมถึงวิธีการและเครื่องมือเพื่อการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ


The fundamental concepts of both conflict studies and peace studies including peace, justice, power, violence, peace-making, and peace-keeping. The course will enable students to understand the complexity of conflicts and the relationship between conflicts and development. Various methods and tools for peaceful conflict resolution will be introduced.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH