เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2301702Human Security and Governance
ความมั่นคงของมนุษย์และธรรมาภิบาล
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิพากย์ประเด็นความมั่นคงที่มีรัฐเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาปัจจัยบุคคลในฐานะตัวละครหลักด้านความความมั่นคง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ภัยคุกคามต่างๆ ต่อมนุษย์ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหาความยากจน ความไม่เสมอภาค สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ความขัดแย้ง ฯลฯ รวมทั้งศึกษาบทบาทขององค์กรในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้


Challenge the state centric notion of security by looking at the individual as the main object of security, as well as analyzing the threats facing human being. This includes important aspects of non-traditional security such as, poverty, inequality, environment, disaster, conflicts, etc. The role of local and regional institutions and organizations in addressing and managing these issues will also be examined.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH