เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301701International Development: Rethinking
การพัฒนาระหว่างประเทศ: การคิดทบทวน
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความเข้าใจในประเด็นและความย้อนแย้งที่สำคัญของการพัฒนาระหว่างประเทศ เนื้อหาของวิชาประกอบด้วย ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเรื่องการวางแผนการพัฒนา บทบาทที่เพิ่มขึ้นของผู้เล่นใหม่ทางเศรษฐกิจและขบวนการทางสังคม ประเด็นจำเป็นเร่งด่วนที่เป็นความขัดแย้งระหว่างการปฏิบัติกับทฤษฎีในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงตัวแสดงและสถาบันสำคัญซึ่งกำหนดสาระของการวางแผนการพัฒนา


Understanding of key issues and dilemmas of international development. It includes history, concepts and theories of development planning, the emerging role of new economic players and social movements, the most urgent issues of development planning that pose dilemmas for action and theory especially in the light of the globalization era and the key actors and institutions which shape the content of development planning.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH