เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2301791Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดนวัตกรรมสังคม, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
มุมมองที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยอาศัยทฤษฎี และศาสตร์วิชา ที่เกี่ยวข้องบนความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์และเป็นต้นแบบของผู้ศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่


Certain aspects of international development problems based on relevant theories, disciplines and as specified by the candidate’s research creativity and originality under the supervision of the thesis advisor, which leads to research outputs that contribute to the formation of a new body of knowledge.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH