เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202215Mathematics for Economics
คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106106 และ 1202112

Course Description
การประยุกต์เครื่องมือคณิตศาสตร์ระดับกลางและวิชาเศรษฐศาสตร์ ดิฟเฟอเรนชิเอชั่น การหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชั่นที่มีหลายตัวแปร การหาค่าสูงสุดและต่ำสุดแบบมีขอบเขตจำกัด การอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิต อินทิกรัลที่มีค่าจำกัดและไม่จำกัด อินทิกรัลหลายชั้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการดิฟเฟอร์เรนเชียลและการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์


Intermediate mathematics as tools for economics analysis; differentiation, maximization and minimization of multivariate function; limit; constrained optimization; integration; definite and indefinite integrals; differential equations, mathematical programming.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH