เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203465Business Management in ASEAN Countries
การจัดการธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203134 และ 2302101 หรือ
1203135

Course Description
แนวคิด และกระบวนการบริหารจัดการ การศึกษาและการวิเคราะห์ปัจจัยและ สภาพ แวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในอาเซียน โดยวิทยากรและมีการศึกษาดูงานในองค์กรที่มีเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน


Concepts, and business management processes, study and analysis of internal and external business environments that impact on economy, roles and regulations related to business operations in ASEAN countries by the specialists and field trip study in the related organization to ASEAN business operations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH