เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901102Human Development
พัฒนาการมนุษย์
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค การส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม


Concepts; theories related human growth and development; factors influencing human development; nutrirional status; consumption behavior; developmental promotion in life span based on social and cultural diversity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH