เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602852Information Technology Law
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ เหตุผล แนวคิด และพัฒนาการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ต และการปรับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ เช่น การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สิทธิเสรีภาพบนอินเตอร์เน็ต


Principles, rationales, ideology and development in legislation relating to information technology. Legal Problems concerning the use of the internet and the application of law in diverse aspects, such as the making of electronic transactions, the protection of intellectual property, cyber-crimes, internet rights and freedoms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH