เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602851Space Law
กฎหมายอวกาศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายอวกาศ บทบัญญัติและอนุสัญญาทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสถานะทางกฎหมายของห้วงอากาศและอวกาศ การเข้าใช้ประโยชน์ รวมทั้งสภาพปัญหาทางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทางด้านอวกาศ โดยการนำเอาข้อเท็จจริงมาทำการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต


Concepts, theories and legal principles of space law, related provisions and conventions, a study of legal status of outer space and space, space utilization and its present legal and factual problems, including as analysis and synthesis of the facts to resolve the future’s problems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH