เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602850Air Law
กฎหมายอากาศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คำจำกัดความของ “กฎหมายการบิน” และ “กฎหมายอากาศ” ขอบเขตและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ ที่มาและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพทางอากาศ ที่มาของกฎหมายอากาศในประเทศไทยและระหว่างประเทศ การบริหารการบินในประเทศไทยและระหว่างประเทศ การรับขนทางอากาศของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ความเสียหายโดยอากาศยานต่อบุคคลที่สามบนพื้นผิวของไทยและระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายอาญาเกี่ยวกับกฎหมายอากาศของประเทศไทยและระหว่างประเทศ


The definition of “Aviation” and “Air law”, Scope and matters of Air Navigation Act, Sources and fundamental concepts of the principle of Freedom of the Air, sources of Thai and international air law, Administration of Thai and international law relating to aviation, Thai and international law on carriage by air. Thai and international law on damage caused by aircraft to third parties on the surface, including Thai and international air law related to criminal issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH