เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602854ASEAN Law
กฎหมายอาเซียน
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายพื้นฐานที่สำคัญของอาเซียน บทบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกโดยองค์การอาเซียน สภาพ สถานะ และโครงสร้างกฎหมายของประชาคมอาเซียน ผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาทางด้านกฎหมายและทางปฏิบัติในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในอาเซียน โดยการนำเอาข้อเท็จจริงมาทำการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต นอกจากนี้ ศึกษาถึงระบบกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน


Concepts, theories and legal principles of ASEAN, including related provisions and regulations issued by ASEAN. Legal form, status and structure of ASEAN community, the impacts of the establishment of ASEAN Community. This includes a study of the present legal and practical problems of ASEAN and an analysis and synthesis of the facts to resolve the future’s problems. This course also studies the laws of the ASEAN member countries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH