เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602853Advanced Human Rights Law
กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวความคิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทยในมิติต่างๆ โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย คนยากไร้ และประชากรชายขอบที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในประเทศไทย เป็นต้น


Concepts of international law in human rights, definition and philosophy of human rights, human rights protection at the international level, human rights protection under Thai Laws in each dimension. This includes an analytical study of current problems concerning on human rights violations in both national and international scale, such as the problems concerning on stateless person, ethnics, migrant labour, refugees, the poor, and marginalized people living in highland areas of Thailand.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH