เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602849Law on Border Economy and Trade
กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าชายแดน
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าในพื้นที่ชายแดน กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจระดับภูมิภาค รวมถึงการศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย


Concepts, theories and policies relating to border economy and trade. Laws, regulations and standard guidelines for border trade and cross-border trade. Regional policies concerning to the development of economic areas. This course includes an analytical study of the legal problems related to the economic and trade transactions arising in border areas of Thailand.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH