เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602848Advanced Consumer Protection Law
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎี ที่มา และแนวคิดที่ทำให้เกิดความจำเป็นในการที่รัฐต้องแทรกแซงการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อตรากฎหมายรับรองสิทธิของผู้บริโภค ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการชดใช้และเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการบริโภค มาตรการทางกฎหมายที่ประเทศต่างๆ ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบังคับใช้กฎหมาย การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ตลอดจนหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีผู้บริโภค และศึกษาเปรียบเทียบหลักการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ รวมถึงปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค


Theories, rationales and concepts leading to the need for state intervention in business operation to enact the law on consumer protection, theories and concepts of the remedy of damage resulting from consumption, legal measures which various countries use to protect consumers; the enforcement of consumer protection laws, analysis of problems arising from the enforcement of consumer protection laws in Thailand. This includes legal principles relating to consumer procedures. A comparative study of legal positions in Thailand by comparing and contrasting with foreign experiences, and other problems pertinent to consumer protection will also be dealt with.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH