เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602858Advanced Law on Risk Management and Insurance
กฎหมายว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
Advanced Law on Risk Management and Insurance ความหมายและประเภทของความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ และการเลือกรูปแบบวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ศึกษาทฤษฎี และหลักการของการประกันภัยในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งที่สำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาทฤษฎีกฎหมายประกันภัยขั้นสูงซึ่งเกี่ยวกับหลักการใช้ การตีความและการพัฒนากฎหมายประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจการประกันภัย โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


The definition and classification of risks, an analysis and prioritization of risks, forms and methods of risk management, the selection of appropriate forms and methods of risk management. A study of theories and principles of insurance as an important form of risk management. The roles of insurance in developing and supporting trade and economy transections. The study also embraces the theories of an advanced insurance law which involve the interpretation and the development of insurance, in order to support and control insurance companies, and to be in accordance with the trends of economic and social development in the countries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH