เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602857Comparative Bankruptcy and Reorganization Law
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการเปรียบเทียบ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศต่างๆ ของประเทศไทย ความสำคัญของกฎหมายล้มละลายในทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในขบวนการล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ทั้งแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้


Historical background and concepts of bankruptcy law including Thai bankruptcy law system. This course covers the basic of methodological and structural differences among bankruptcy law systems and Thai law including the subject of business reorganization. The study emphasizes administration of organization and compares the situation of the creditor in each process of bankruptcy law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH