เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602856Advanced Intellectual Property Law
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวความคิดและประวัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี และสัญญาเฟรนไชส์ ทั้งนี้ ให้ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับระหว่างประเทศด้วย


Concepts and historical theories of the protection, the essential nature of each type of intellectual properties, such as patents, copyrights, trademarks and geographical indications. The protection of intellectual property. International intellectual property. Intellectual property rights and technology licensing agreements, and franchising agreements. It provides to compare with international and foreign laws concerning intellectual property law. This includes the study of any case laws relating to an offence against intellectual property law at both national and international level.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH