เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602746Advanced Business and Organizations Law
กฎหมายธุรกิจและองค์กรธุรกิจขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ วิวัฒนาการของกฎหมายธุรกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีเข้าสู่ปัญหาทางกฎหมายธุรกิจแบบสหสาขา ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการแบ่งประเภทและการดำเนินธุรกิจ ทฤษฎีและบทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยศึกษาทั้งกฎหมายธุรกิจของต่างประเทศและกฎหมายธุรกิจของประเทศไทย รูปแบบและบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการจัดธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงสัญญาการร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ


Theories and concepts of business law, concerning the evolution of business law, the understanding of business problems, multidisciplinary business laws, an overview of the relationship between law and classification and business transactions, theories and the determinative role of law on business studying both foreign and Thai business law. Forms and roles of business organizations in modern business operation such as limited company, public company and the business organization in form of affiliated company, including a joint venture agreement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH