เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602847Law on Border Management
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน การจัดการชายแดนร่วมกันระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายผ่านพรมแดน การจัดโครงสร้างทางปกครองของรัฐที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน อำนาจและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน การวางผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดน แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน


Concepts and theories relating to Border area, border management, states cooperation on International border management, cross-border movement, the arrangement of administrative structure related to border management, including authorities and roles of local administration in relation to border management. Making town plan and controlling land use in border area. Concepts of sustainable development of cross-border area.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH