เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1602846Law on Natural Resources and Environmental Management
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด นโยบาย และโครงสร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมและควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบต่างๆ ของการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ บทบาทของกฎหมายต่อการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


Concepts, policies and structure of natural resources and environmental management systems, international standards relating to natural resources and environmental management, and international agreements on managing natural resources and environmental matters, for example; biodiversity, climate change, marine resources and other related issues. Concepts and theories relating to promote and control the exploitation of natural resources. Forms of investment in natural resources. Legal aspects of decision-making for environmental protection and problem-solving related to natural resources utilization. Settlement of Disputes arising from such exploitation and the law enforcement for excellent practices of natural resources and environmental management will be expressed on this course. This is for the purpose of sustainable development of natural resources and environment.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH