เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602717Advanced Criminal Procedure Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ วิวัฒนาการและปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับการคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในสังคมไทย บทบาทของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสังคมไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจโดยเน้นถึงการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลัก


History and philosophy of Criminal Procedure Law of Thailand in the different periods including the relationship of the Criminal Procedure Law and the protection of individual liberty in Thailand. The role of the Criminal Procedure Law in Thai society that is rapidly changing in political, social and economy with will mainly focus on analysis studies in the issues of Criminal Procedure Law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH