เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602855Law on International treaty
กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ที่มาของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ทฤษฎีความผูกพันของสนธิสัญญา ความแตกต่างระหว่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับสัญญาระหว่างประเทศ การเกิด การมีผลบังคับใช้และการสิ้นผลของสนธิสัญญา การยอมรับสนธิสัญญาในกฎหมายภายใน การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 รวมถึงหลักเกณฑ์การทำสนธิสัญญาตามกฎหมายไทย


Sources of international treaty, the difference between treaty and international contract, theory of Pacta sunt Survanda, the creation, the enforcement and the termination of treaty; application of treaties in domestic law, problems in the Vienna Convention on the Law of Treaty 1969. This includes the procedural creation of treaty under Thai legislation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH