เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602703Field study for Legal Research
การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การค้นคว้าข้อมูลและการลงพื้นที่วิจัย เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การทำแบบสอบถาม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การสังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล การศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น และปัญหาในการประยุกต์ใช้กับกรณีในประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นวิจัยที่นักศึกษาสนใจสำหรับเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของตนเอง แล้วแสดงผลที่ได้ออกมาในรูปของการสัมมนาในชั้นเรียน โดยจัดให้มีการถกเถียงอภิปรายในหมู่นักศึกษาและอาจารย์


Searching academic data and take filed study, in order to provide a structured opportunity to collect field data, to create research questionnaires, to examine legal problems, to categorize and analyse data. In-depth Study of theoretical and practical issues on legal matters, including legal issues arising out in Thailand, especially on the particular topic chosen by each student as it is the topic for their thesis or independent study work. Finally, present the result by means of seminar in class for the purpose of interactive discussion amongst students and instructors.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH