เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406752Experimental Design in Food Product Development
การวางแผนการทดลองในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การออกแบบการทดลองแบบ Plackett and Burman การออกแบบการทดลองแบบผสม เทคนิคการหาจุดที่เหมาะสม โปรแกรมเชิงเส้นตรง การออกแบบการทดลองแบบ EVOP การวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนอง กรณีศึกษา


Data preparation; Plackett and Burman Design, Mixture design, Optimization technique, Linear programming, EVOP design, Response Surface Methodology; case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH