เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406751Sensory Evaluation for Food Product Development
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สาระสังเขปของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสขั้นสูง การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบเชิงพรรณนาและการทดสอบการยอมรับ และกรณีศึกษา


Overview of sensory evaluation; application of sensory evaluation for food product development; advanced sensory method; discriminative test, descriptive test and affective test; case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH