เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402764Food Microbiological Risk Assessment
การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการคาดคะเนโอกาสและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นทางจุลชีววิทยาอาหาร ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร เข้าใจถึงองค์ประกอบของการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง กรณีศึกษาจากข้อมูลการระบาด ออกแบบ พัฒนา สร้างแบบจำลอง และนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาอาหารไปประยุกต์ใช้


Comprehensive overview of food microbiological risk assessment as management tool for safety consumption; understanding three components, risk assessment, risk management, risk communication; case study from outbreak data; design, development, creating model and implementation of food microbiological risk assessment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH