เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406701Researcher Ethic
จริยธรรมนักวิจัย
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สาระสังเขปของจริยธรรมการวิจัย การประพฤติมิชอบทางการวิจัย ประเด็นหลักในจริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสร้างข้อมูลเท็จ การปลอมแปลงข้อมูล การคัดลอกผลงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการข้อมูล ความรับผิดชอบของนักวิจัยและพี่เลี้ยง งานวิจัยภายใต้ความร่วมมือ สิทธิ์ของผู้นิพนธ์และการเผยแพร่ การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน การวิจัยในสัตว์ การวิจัยในมนุษย์


Overview of research ethic; research misconduct; main ethical issues in scientific research; data fabrication; data falsification; plagiarism; conflicts of interest; data management; mentor and trainee responsibilities; collaborative research; authorship and publication; peer review; animal experiment; human experiment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH