เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1404761Innovations in Food Packaging
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคนิคสมัยใหม่ในบรรจุภัณฑ์อาหาร การถ่ายโอนมวลสารและแก๊สผ่านวัสดุบรรจุภัณฑ์ คุณภาพของอาหารในภาชนะบรรจุ การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจริยะ สารเคลือบและฟิล์มบริโภคและย่อยสลายได้ ทิศทางของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ทางการค้า


New technologies in food packaging; mass transfer of gas and solute through packaging materials; quality of packed foods; active packaging research and development; smart packaging technologies; edible and biodegradable coating and films; commercial aspects of new packaging technologies.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH