เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1401704Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry
สถิติขั้นสูงและการวางแผนการทดลองทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้านอุตสาหกรรมเกษตร การออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ สุ่มในบลอคสมบูรณ์ แฟกทอเรียล แฟกทอเรียลแบบบางส่วน จตุรัสลาติน สปลิทพลอท บล็อกไม่สมบูรณ์แบบสมดุล การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุนาม การวิเคราะห์การถดถอยชนิดตัวแปรไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์พหุตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์จัดกลุ่ม


Principles of experimental design and statistical analysis for agro-industry; techniques in experimental design including completely randomized design (CRD), randomized complete block design (RCBD), factorial design, fractional factorial design, Latin square design, split plot design, and balance incomplete block design (BIB); multiple linear regression, discrete model regression, multivariate analysis, principal component analysis, and cluster analysis.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH