เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407754Non-destructive Evaluation for Agricultural Crops
การประเมินผลิตผลเกษตรแบบไม่ทำลาย
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิธีการประเมินผลิตผลแบบดั้งเดิม ทฤษฏีและหลักการของการประเมินแบบไม่ทำลาย สเปกโตรสโคปีของรังสีเนียร์อินฟราเรด การสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ สเปกโตรสโคปีของค่าการต้านทานไฟฟ้า เทคนิคคลื่นความถี่เสียง การวิเคราะห์ภาพและระบบแมชีนวิชชัน การนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพผลิตผล


Conventional methods for produce evaluation; theory and principle of non-destructive evaluation; near infrared spectroscopy (NIR); magnetic resonance imaging (MRI); computerized tomography (CT); electrical impedance spectroscopy (EIS); acoustic technique; image analysis and machine vision system; applications for produce quality attributes evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH