เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407752Farm and Industrial Visit
ดูงานสวนเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทัศนศึกษา ณ สวนเกษตร โรงงานคัดบรรจุและแปรรูป โรงงานบรรจุภัณฑ์ สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว นำเสนอและส่งรายงาน


Field trips to farm, packing and processing factory, packaging industry, research institutes or organizations related to postharvest technology and innovation; oral presentation and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH