เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1410203Fruit and Vegetable Productions for Food Industry
การผลิตผลไม้และผักเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญของผลไม้และผักอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตและพัฒนาพืช เทคโนโลยีการผลิตผลไม้และผัก ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตพืช การผลิตผลไม้นอกฤดู การเพิ่มมูลค่าผลไม้และผัก


Importance of industrial fruits and vegetables; plant growth and development; fruit and vegetable production technology; environmental factors on crop production; off season fruit production; value added-fruit and vegetable
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH