เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1410203Fruit and Vegetable Productions for Food Industry
การผลิตผลไม้และผักเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50218C1LECT20200E  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ชั้นปี 2
  6-6-0
  9-9-0
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความสำคัญของผลไม้และผักอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตและพัฒนาพืช เทคโนโลยีการผลิตผลไม้และผัก ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตพืช การผลิตผลไม้นอกฤดู การเพิ่มมูลค่าผลไม้และผัก


  Importance of industrial fruits and vegetables; plant growth and development; fruit and vegetable production technology; environmental factors on crop production; off season fruit production; value added-fruit and vegetable

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH