เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1410203Fruit and Vegetable Productions for Food Industry
การผลิตผลไม้และผักเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญของผลไม้และผักอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตและพัฒนาพืช เทคโนโลยีการผลิตผลไม้และผัก ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตพืช การผลิตผลไม้นอกฤดู การเพิ่มมูลค่าผลไม้และผัก


Importance of industrial fruits and vegetables; plant growth and development; fruit and vegetable production technology; environmental factors on crop production; off season fruit production; value added-fruit and vegetable

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH