เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1410202Agricultural Technology and Innovation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1410201

Course Description
การออกแบบและเทคโนโลยีโรงเรือนกระจก โรงงานพืช เทคโนโลยีการปลูกโดยไม่ใช้ดิน ฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมแม่นยำสูง ฟาร์มในเมือง ประเด็นปัจจุบัน


Greenhouse design and technology; plant factory; soilless culture-technology; smart farming; precision agriculture urban farming; current issue
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH