เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407314Postharvest Technology of Field Crops
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1407214

Course Description
พืชไร่เศรษฐกิจ สรีรวิทยา โครงสร้าง องค์ประกอบและลักษณะของธัญพืช ถั่ว และเมล็ดพืชน้ำมัน การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การลดความชื้น การนวด การกะเทาะเปลือก การทำความสะอาด การคัดขนาดและชั้นคุณภาพ การควบคุมแมลงศัตรู การเก็บรักษาและขนส่ง มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ ประเด็นปัจจุบัน


Economic field crops; physiology, structure, composition, and characteristics of cereal grains, legume and oilseeds; preharvest practice; harvesting practice; postharvest losses; postharvest handling; drying; hulling; cleaning; grading; insect and pest control; storage and transportation; quality and safety standard; utilization; advances in postharvest technology of field crops; current issues
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH