เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102995Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต36 (0-108-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิจัยเชิงลึก การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัย


In-depth research; new knowledge construction; dissertation writing; research presentation and publication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH