เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100793Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต12 (0-36-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


Research study in related areas under supervision; complete thesis and oral defense required upon.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH