เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102513Natural Products in Nutraceuticals Cosmeceuticals and Agrochemicals
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโภชนเภสัชเวชสำอางและเคมีเกษตร
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในโภชนเภสัช เวชสำอางและการเกษตร อุตสาหกรรมสมุนไพร น้ำมันหอมระเหยที่มีความสำคัญในเชิงพาณิชย์ในเครื่องสำอาง อาหาร และน้ำหอม การประเมินและการทำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเชิงพาณิชย์


Natural products-based nutraceuticals, cosmeceuticalsand and agriculturals, herbal industry; volatile oil of commercial significance in cosmetic, food, and perfume; evaluation and standardization of natural products, commercial natural products
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH