เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102511Drug Discovery Based on Natural Products
การค้นหาตัวยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจำแนกประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและวิถีชีวสังเคราะห์ การสังเกตและการเลือกสิ่งมีชีวิตที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและเภสัชพื้นบ้าน การสกัด การแยก การตรวจสอบ และการหาลักษณะเฉพาะของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสังเคราะห์ยา ความสัมพันธ์ระหว่างการออกฤทธิ์ทางชีวภาพและโครงสร้างทางเคมี เคมีทางยา งานวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของคณาจารย์


Classification of natural products and biosynthetic pathways, observation and selection of bioactive organisms; ecology and ethnopharmacology; extraction, isolation, detection and characterization of bioactive compounds, drug synthesis; bioassay and high through-put screening, structure-activity relationship; medicinal chemistry and natural products research works of staffs
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH