เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100719Research Trends in Biological Science
ทิศทางวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา ในหัวข้อทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านจุลินทรีย์ พืชและสัตว์ โดยมีการตรวจสอบเอกสาร เขียนรายงานและนำเสนอผลงาน


Independent study based on assigned topics and/or student’s interest in microbial, plant and animal biotechnology; students are asked to prepare a report and presentation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH