เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100718Plant Root-Microbe Interactions
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรากพืชกับจุลินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับรากพืช การวิจัยพื้นฐานและขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เช่น ไรโซเบียมและราไมคอร์ไรซา


Overview of interactions between plants root and microbes; fundamental and advanced research on plant and root microbe interactions with the emphasis on the interactions between plants and beneficial root microbes, e.g., rhizobia and mycorrhizal fungi
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH