เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1100717Mushroom Technology
เทคโนโลยีด้านเห็ด
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด วงจรชีวิตของเห็ด ประเภทของการเพาะเห็ด วิธีการขั้นพื้นฐานสำหรับการเพาะเห็ด ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการออกดอกเห็ด การปรับปรุงพันธุ์ ผลิตภัณฑ์จากเห็ด การเป็นผู้ประกอบการในการผลิตเห็ดทางการค้า


Mushroom diversity; Basidiomycetes life cycle; types of mushroom cultivation; basic method for mushroom cultivation; roles of environmental factors in mushroom production; mushroom breeding; products from mushroom; entrepreneurship in commercial mushroom production
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH